Verksamhetsberättelse

 SVENSKA ÖRTASÄLLSKAPET

Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2017

Under året 2017 har Svenska Örtasällskapet haft nedanstående verksamheter och aktiviteter: 

Medlemsantalet var den 31 december 2017 323 medlemmar, färre än förra året. Detta beror förmodligen på att vi inte påminde om betalning. 2018 kommer vi att skicka ut påminnelser. 

Styrelsearbete

Styrelsemedlemmar har varit: Lisbeth Flising, ordförande, Birgittha Hedin, sekreterare, Ann-Christin Lindskog kassör, Anders Ryberg ledamot och ansvarig för forskning kring örter, Efva Kinnerfors, ledamot och ansvarig för hemsidan fram till sommaren. Miriam Hallin och Maria Engwall Berg har under året varit suppleanter.

Styrelsen har haft 2 "vanliga" styrelsemöten under året, samt styrelsemöte före och konstuerande styrelsemöte efter årsmötet, årsmötet i Vänersborg och ett mailmöte under hösten-vintern. Många olika frågor har kunnat lösas via e-mailkontakt.

 

Örtabladet

Under året har fyra numrerade nummer av Örtabladet samt en frölista givits ut och distribuerats till medlemmarna. Björn Flising har varit redaktör. Björn Flising redigerade även frölistan.

 

Hemsidan

Hemsidan fungerar under namnet www.ortasallskapet.se och kommer att göras om på grund av att webföretaget har gått i konkurs. Vi har fått bidrag för att jobba med en ny hemsida. Kontakten med medlemmar via hemsidan är fortfarande ganska aktiv. Genom hemsidan kan vi även ordna försäljning av sällskapets produkter, något som annars varit förbehållet mässor av olika slag. På hemsidan finns aktuella aktiviteter och lokalgrupperna har egna flikar för information. Efva Kinnerfors och Inge Hedin har varit hemsidesansvariga. Inge har kontakt med nytt hemsidesföretag för utveckling av ny hemsida. 

Frölistan

Som vanligt fick vi in mängder av fröer (över 300 arter och sorter) som Maria Engwall Berg och Lisbeth Flising, med assistans av Erling Johannesson, katalogiserade och ordnade till en frölista, som medlemmarna kunde beställa från, till ett lågt pris. De som skickat in fröer får beställa lika sånga sorter, som de skickat in, utan kostnad (och naturligtvis beställa och betala hur mycket ytterligare de vill, som alla andra). Maria Engwall Berg har varit ansvarig för frölistan.

 Kontakter

Under året har vi bytt medlemsblad med olika föreningar. För närvarande har vi utbyte med tidningen Åter (Forum för självförsörjning och alternativt boende på landsbygden), Odlaren (Fobo, Föreningen organisk-biologisk odling), Sesamnytt (Föreningen Sesam), Sällskapet Blomstervännerna (tidningen heter Sällskapet Blomstervännerna). 

Svenska Örtasällskapet är medlem i FOR - Fritidsodlingens Riksorganisation. FOR är ett samarbetsorgan för rikstäckande ideella föreningar som huvudsakligen organsierar fritidsodlare. FOR tillvaratar fritidsodlarnas intressen genom rådgivning, konsument-bevakning, aktiviter på trädgårdsmässor och kontakter med forskning, myndigheter och andra organisationer. Genom FORs årliga konferens i Kista inför Nordiska Trädgårdsmässan får ordföranden och lokalgruppsansvarig för Stockholmsgruppen kontakt med flera olika föreningar och sällskap.

 

 

Årets Ört

Till Årets Ört utsågs år 2017 Libbsticka. Tanken med Årets ört är att varje år lyfta fram en speciell ört, som är värdefull och värd att få uppmärksamhet. Första gången vi hade årets ört, år 2013, utsågs Kvanne, Angelica archangelica, till årets ört. Miriam Hallin har varit ansvarig för Årets ört. 

Aktiviteter

Svenska Örtasällskapet har under året deltagit i flera mässor och trädgårdsdagar, vilket har resulterat i ett antal nya medlemmar och att vi kunnat inspirera till och sprida intresset för örter.

Deltagande på FORs vinterkonferens i Kista den 14-15 januari 2017

Lisbeth höll föredrag om örter och örtasällskapet på Söderköpings örtagårdsförenings årsmöte den 28 februari 2017 och etablerade kontakt och samverkan med Söderköping.

Årsmöte i Vänersborg 1 april 2017

Deltagande på Nordiska Trädgårdsmässan i Älvsjö 6-9 april 2017 med stockholmsgruppen i spetsen. Lisbeth Flising deltog även som svenska örtasällskapets representant på FORs (se ovan) representantskapsmöte den 9 april. Stockholmsgruppens kontaktperson, Gun Abrahamsson, deltog också, men hade ingen rösträtt.

Deltagande på Lisebergs trädgårdsdagar 11-14 maj 2017

Deltagande på Rottneros trädgårdsfestival 17-18 juni 2017  

Örtasällskapets sommarresa gick till Dalsland den 22–23 juli 2017. 20 personer deltog. Svenska Örtasällskapet deltog i Örtagården i Dals Rostocks 30-årsjubileum den 23 juli med föreläsningar och utställning om Årets ört.

Örtens dag, den 5 augusti 2017, firades i år bland annat genom att Örtasällskapet hade guidning och workshops i Botaniska trädgården i Göteborg. Några från styrelsen, Efva Kinnerfors och Lisbeth Flising guidade i Örtagården, vi hade tilllverkning av kyrkokvastar, workshop om örter mot stick av olika slag och försäljning av örter.

Deltagande på Sofiero trädgårdsfest 25-27 augusti 2017 

Lokalgruppen Fryksdalen deltog på Rottneros trädgårdsdagar. Lokalgruppen i Stockholmstrakten deltog på Bergianska trädgårdens växtmarknad både vår och höst. Lokalgrupperna Nordöstra Götaland, Gävleborg, Bengtsfors och Trestad har haft en hel del aktiviteter. Övriga lokalgrupper har inte rapporterat sina utåtriktade aktiviteter.  

Under våren, sommaren och en bit in på hösten planerade och genomförde sällskapet tillsammans med andra trädgårdssällskap i västra Sverige ett uppskattat inslag med trädgård på bokmässan i Göteborg 28 september - 1 oktober 2017. Temat detta år var Bildning och vi skapade en bildningsstig med olika inslag.

 

Vi har fått många förfrågningar kring örter och örtagårdar under året och styrelsen har bemödat sig om att svara så utförligt som möjligt. Styrelsemedlemmar och enskilda medlemmar har hållit föredrag om örter i olika sammanhang.

 Lokalgrupper

Svenska Örtasällskapet har följande lokalgrupper: Göteborg, Nordöstra Götaland, Trestadsområdet, Örebro, Stockholm Mälardalen, Fryksdalen, Gävleborg, Bengtsfors och Skåne/Halland. Lokalgrupperna har varit olika aktiva under året, de flesta har haft några arrangemang. En ny lokalgrupp har tillkommit, nämligen i Småland. Detta är mycket trevligt och vi önskar den nya gruppen lycka till! 

Planering

Under hösten har vi planerat deltagande på olika trädgårdsarrangemang. Aktiviteterna äger dock inte rum förrän våren och hösten 2018. Vi har även påbörjat planering för årsmötet 2018.

Aktivitet i örtagård

Aktivitet i örtagård

FOTO: E Kinnerfors

 

 

Copyright 2008-2011, Svenska Örtasällskapet | E-post: info@ortasallskapet.se